S T E R R I N G A    B I B L I O G R A F I E

Home

Sterringa auteur:

Anjo (A.J.G.) Sterringa, Re-intregratie van WAO-ers: tussen droom en daad, Utrecht, 1988.

Anjo (A.J.G.) Sterringa, "Watermakers", Setsail, 2002.

Anna Martha G. Sterringa, The legal position of widows in Anglo-Saxon England and Frisia, a comparative study, Leiden, 1995.

Annemarth (A.M.G.) Sterringa, "Familierelaties van de Friese stadhouders", It Beaken 60, 3/4 (1998) = Themanummer Het hof van de Friese Nassaus (1584-1747), 305-25.

Annemarth (A.M.G.) Sterringa, "Onbekend prinsje in grafkelder niet langer onbekend", in: Mededelingenblad van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau 28 (1998), 5-7.

Annemarth (A.M.G.) Sterringa, "Widows in medieval Frisia", in: Rolf H. Bremmer et al. (eds), Approaches to Old Frisian Philology, Amsterdam / Atlanta, 1998, 285-301.

Annemarth (A.M.G.) Sterringa, Kwartierstaat Sterringa-Kalverboer, Delft, 2000; lopende versie online.

Annemarth (A.M.G.) Sterringa, Sterringa biografisch woordenboek, voorlopige versie, Delft, 2000.

Annemarth (A.M.G.) Sterringa, "Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (1613-1693), secretaris, raad en hofmeester aan het Friese stadhouderlijke hof", in: De zeventiende eeuw 20, 1 (2004) = Themanummer Friese cultuur in de eeuw van Gysbert Japix, 27-37.

Annemarth (A.M.G.) Sterringa, "Kwartierstaat van Anna Martha Gonda Winterwerp", Groninger Kwartierstatenboek 3, Groningen, 2008, nr. 293.

Epko Bult, Theo van der Heijden, Jos Hilkhuijsen, Hans Houtzager, Frida de Jonge, Peter Jonquière, Harry van Leeuwen, Irene Leupen-van den Bosch, Ria van der Meer, Hans Mooij, Marga Schoemaker, Annemarth Sterringa, Gerrit Verhoeven, Huib van Walsum, Greetje van Walsum-Kieft, Bas van der Wulp, Canon van Delft, de geschiedenis van Delft in 50 vensters, Delft, Historische Vereniging Delfia Batavorum, 2013.

Bientje Sterringa et al., Eindadvies van de Kontaktcommissie Emancipatie Rijks­pedagogische Akademies en Rijksopleidingsinstituten voor Kleuterleidsters, Zevenaar, 1982.

Willie Jansen en Bientje Sterringa, Leerplan man-vrouw-rolverdeling voor pedagogisch akademisch, cultureel maatschappelijke vorming, Nijmegen, 1982.

Bientje Sterringa, Sekseroldoorbrekend onderwijs op de PABO, Enschede, 1983.

Jaap van Schaik, Bientje Sterringa en Gerard Beekman, Maak het nou!: ervaringen met instellings­werkplan­ontwikkeling dl. IIb, Enschede, 1983.

Therese van der Kallen, Bientje Sterringa en Willie Jansen, Mannen, vrouwen, mensen, Groningen, 1984.

Bientje Sterringa, Sleuteltermen met betrekking tot de problematiek m/v rolverdeling en het onderwijs, Enschede, 1985.

Carla Petit en Bientje Sterringa, Sekseongelijkheid in het onderwijs: wat Jip en Janneke (nog) niet leren in de docentenopleiding, Almere, 1986.

Bientje Sterringa en Carla Petit, Seksespecifieke interactie in de onderwijs­leersituatie, Nijmegen, 1989.

Bientje Sterringa, Carla Petit en Wilma Schakenraad, Wie neemt het initiatief?: de interactie tussen docenten en meisjes en jongens, met ill. van Herman Fontein, Nijmegen, 1990.

Eelco R. Sterringa, Magnetic Properties of Alumite Media, Enschede, 1990.

Feddrik [?zn] Sterringa, “Op het houwelijck van Ate Kooistra en Aukje Dirks in den egt vereenigt op den 17den Lentemaand MDCCLXV”, zgn. schrijfvoorbeeld, handschrift in Fries Museum te Leeuwarden.

G[eert Hzn] Sterringa Jr., Een woord aan minister Chamberlain en zijne medewerkers in den afschuwelijken Zuid-Afrikaanschen oorlog, Amsterdam, 1900.

G[eert Hzn] Sterringa, "Het vrije woord en de S.D.P.", De Nieuwe Tijd 1915, 62-63.

G[eert Hzn] Sterringa, Wat willen de communisten?, Amsterdam, 1919.

G[eert Hzn] Sterringa, Het communisme en het landproletariaat, Amsterdam, 1920.

G[eert Hzn] Sterringa, "Roosje Stel-Vos", Groningsche Volksalmanak, 1933.

A.H. Denison en G[eert MGzn] Sterringa, Sociaal-culturele implicaties van het groeikernbeleid, een verkennende studie, Den Haag, 1979.

G[erben Tjzn] Sterringa, Leerplicht en leerplichtwet, Groningen, 1934 (jur. proefschrift Rijksuniversiteit Leiden).

G[erben Tjzn] Sterringa, De staatsrechtelijke zijde van het ordeningsvraagstuk, Den Haag, 1939.

Gerben Johan Sterringa, Islet transplantation, not on an unreachable island anymore: Review and prospects for beta-cell replacement therapy of Diabetes Mellitus type I, Amsterdam, 2001 (doctoraalscriptie medische biologie).

D.W. Hommes, W. Parlevliet, G[erben] J. Sterringa, M. Hermans, J.F.W.M. Bartelsman en S.J.H. van Deventer, "Toepassing van infliximab bij patiënten met de ziekte van Crohn; ervaringen bij 132 patiënten", Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 146, 25 (2002), 1187-91.

D.W. Hommes, G[erben J.] Sterringa, S.J. van Deventer, G.N. Tytgat, J.Weel, "The pathogenicity of cytomegalovirus in inflammatory bowel disease: a systematic review and evidence-based recommendations for future research, Inflamm. Bowel Dis. 2004 May; 10 (3), 245-50. Review.

O.T. Terpstra, G[erben] J. Sterringa, E. Bouwman en B.O. Roep, "Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij patiënten met diabetes mellitus type 1", Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 149, 1 (2005), 12-6.

G[erben] M[aarten] Sterringa, "Een geval van twee carbunkels in een nier", Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 89 (1945), 235-37.

Gerben Maarten Sterringa, Resultaten van de heelkundige behandeling van struma en thyreotoxicosis, Groningen, 1947 (med. proefschrift Rijksuniversiteit Groningen).

Henk (H.) Sterringa, Voorwaarts jongeren, naar geluk en het leven, Amsterdam, 1936.

Hermine Sterringa, De stilistische karakteristieken van het Nederlandse verhalende lied, Amsterdam, 1987.

Ineke (A.M.A.) Sterringa, Ellen in ‘t Velt en Lideke Visser, Verpleegkundige interventie en stress bij ouders, Groningen, 1994.

J[acob Tjesse] Sterringa, Een vegetatie- en natuurbeschermings­onderzoek in het Wia-Wia reservaat, Suriname, Wageningen, 1971.

J[acob] T[jesse] Sterringa, Bibliography on tropical silviculture and forest ecology 1924-1973, Turrialba, 1975.

N.D. Endacott and J[acob Tjesse] Sterringa, Training and Research in multiple-use forest management, the Philippines report on species trials Bocanegra Pantabangan, Upper Pampaga district, Rome, 1977.

J[acob] T[jesse] Sterringa, Apoyo a la ejecucion de los programes forestales prioritarios Costa Rica: investigacion en silvicultura tropical, Roma, 1985.

J[acob] T[jesse] Sterringa, Seleccion de arboles semilleros y recoleccion, procesamiento, clasificacion y almacenamiento de semilla: Charla ofrecida el 27 de noviembre de 1984 en el seminario sobre establecimiento y produccion de plantaciones forestales, San José, 1985.

J[an Gzn] Sterringa, Het militarisme, het recht op leven, Amsterdam, 1900.

J[an Gzn] Sterringa, Nieuwe Liederenbundel, Amsterdam, 1902.

J[an Gzn] Sterringa, Anarchie, weekblad gewijd aan anarchisme, Blaricum, 1908-

Joeri Sterringa, Van diender tot patiënt –Verhalen van een Amsterdamse politieagent en zijn PTSS, 2018.

Edsger W. Dijkstra en W.H.J. Feijen, A Method of Programming, transl. by Joke Sterringa, Wokingham, 1988, vertaling van Een methode van programmeren, Den Haag, 1984.

J.J. van Amstel en J.A.A.M. Poirters, The Design of Data Structures and Algorithms, transl. by J[oke] Sterringa, Hempstead, Schoonhoven, 1989.

Julius [Abrahami] Sterringa, Animadversiones phililogico-sacrae in Pentateuchum, etc, Leovardiae, 1695.

Julius [Abrahami] Sterringa, Poemation ferale, quod funeri praematuro serenissimi, etc., Leovardiae, 1696.

Julius [Abrahami] Sterringa, Kan ‘t aaklijk grav ooijt licht, de bange dood ook leeven aan stervelingen geeven, Leovardiae, 1698.

Julius [Abrahami] Sterringa, Nuptiis auspicatissimis generosa stirpe nobilissimi, etc., Leovardiae, 1702.

Julius [Abrahami] Sterringa, Jubilum Smalligeranum, celsissimi, etc., Leovardiae, 1710.

Julius [Abrahami] Sterringa, Lessun quen in obitum luctuosissimum nobilissimae, etc., Leovardiae, 1719.

Lyckle J. Sterringa, "Witmarsum en de genealogie", De Koepel, december 2001.

Lyckle J. Sterringa, Rijpma, út it selde skaai as Grutte Pier, De Bilt, 2002.

M[argaretha] J. Sterringa en C. Steenstra, Venezuela, het ware eldorado, Utrecht, 1996.

M[argaretha] J. Sterringa en H. Verhorst, Evaluatie-onderzoek wet voorzieningen gehandicapten Gemeente Lopik, Utrecht, 1997.

M[argaretha] J. Sterringa en J. Verhorst, Evaluatie-onderzoek stadstaxi Gemeente Nieuwegein, Utrecht, 1998.

W.M.E. Horst van de Rotte (tekeningen) en P.C. (Nelleke) Jansen-Sterringa, Verdwenen plekjes van Amersfoort, Barneveld, 1977.

Thea [J.M.] Sterringa, “1 mei gedachte”,

Thea [J.M.] Sterringa, “Leve de koningin”,

Thea [J.M.] Sterringa, "Kerstgevoel",

T[jesse Gzn] Sterringa, “Stormavond”, augustus 1899, in: Nederland, een verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letterkundigen, onder redactie van Mr. M.G.L. van Loghem, Den Haag, 1900.

T[jesse Gzn] Sterringa, Vertellingen uit de dierenwereld, met ill., Zutphen, 1908.

T[jesse Gzn] Sterringa, De onderwijzer, Dordrecht, 1912.

T[jesse Gzn] Sterringa, "Middelburg I, II", inzending naar De Gids en afwijzing door Adriaan Roland Holst, 1920.

T[jesse Gzn] Sterringa, Beschouwingen over de aansprakelijke staat, Haarlem, 1932 (jur. proefschrift Rijksuniversiteit Leiden).

Tj[esse Gzn] Sterringa, Schets van de voornaamste taalverschijnselen, Purmerend, 1938.

T[jesse Gzn] Sterringa, Onze staatsinrichting, Den Haag / Batavia, 1940.

T[jesse] Sterringa Hzn, Volmaking, een dichtstukje vervaardigd ter gelegenheid van de, op den 8 en 9 Augustus [1854] te Dockum te houdene landbouw-tentoonstelling, Dokkum, 1854.

Wiske Sterringa, toneelstukken

 

Sterringa in fictie:

Sini Greup-Roldanus, Sandra Tjallinga, Den Haag, 1949.

René van de Meerakker, Black-outs, Amsterdam, 2005.

Gerard K. van het Reve, De avonden, Amsterdam, 1947.

Theun de Vries, Het rad der fortuin, Arnhem, 1938.

 

Sterringa in non-fictie:

A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek van de Nederlanden, Zaltbommel, 1844, 14 delen, herdruk Gorinchem, 1979; zie bij Gorredijk.

"Aan GS Blokoudste 10", z.pl., z.j. [= Buchenwald, 1943-1944].

Ale Algra, De historie gaat door het eigen dorp, Leeuwarden, 1955-1960, 6 dln, dl. 4.

Hein Bekenkamp, Als de dag van gisteren, 100 jaar Groningers, Groningen, 1988-1990.

J. van den Berg, A.B. Vaandrager en M.C. Berends (red.), Flitsen uit zes eeuwen Kloosterkerk, Den Haag, 1998.

Pieter Bergstra, "Tjesse Sterringa", Nieuwsblad van het Noorden, 29 januari 2001.

J.P. de Bie, J. Loosjes en L.A. van Langeraad (red.),  Biografisch woordenboek van protestantsche geleerden in Nederland, Den Haag, 1919-1949.

Ron Blom, In het spoor van Domela Nieuwenhuis. Vroeg communisme en radicaal socialisme in Friesland 1907-1935, Noordbroek, 2019.

Richold Brandsma, "Hoog tijd voor herinnering in stadhuis, Groningers willen plaquette voor omgekomen raadsleden", Dagblad van het Noorden, 13 april 2013.

Rolf H. Bremmer, Hir es eskriven: lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300, Hilversum, 2004.

Ralph Harald Bruin, Manipulating more than we intend, Tilburg, 1994 (psych. proefschrift Katholieke Universiteit Brabant).

Gooitzen Burgy, "En wat ik sizz' woe minsken", in Hans de Jong, " 'n Plaatsje mei 'n Praatsje: Wer in sek net belanje kin", de Woudklank, 21 juni 2001.

H.G. Cannegieter, Francois Bekius, de duivel-dominee uit de Friesche Wouden, Santpoort, 1941.

Catalogus van voorwerpen van Friesche nijverheid en kunst op de tentoonstelling, gehouden te Leeuwarden, in de maand Julij 1844, Leeuwarden, 1844.

Catalogus van voorwerpen van nijverheid en gewrochten van kunst en smaak: door Friezen vervaardigd, voor de tentoonstelling . . . te Leeuwarden in de maand Julij 1854, Leeuwarden, 1854.

"Derde graf in koninklijke kelders toch bekend", Stadskrant Delft, 10e jaargang nr. 35, week 51 - 19 december 2004.

Elsbeth Etty, Henriette Roland Holst 1869-1952, Liefde is heel het leven niet, Amsterdam, 1996.

W.J. Formsma, M.G. Bruist, W.H.R. Koops e.a. (red.), Historie van Groningen, stad en land, Groningen 1968, 2de druk 1981.

Genealogische bundels.

"Gorredijk: Streekmuseum Opsterland", Leeuwarder Courant, 10 januari 2002.

Hendrik Greven, "Meester Sterringa", Nieuwediep, een grensdorp, Nieuwediep, 2005.

Ger Harmsen, "Geert Sterringa", Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 1.

Verzetsman Geert Sterringa postuum Ereburger van Groningen, Dagblad van het Noorden, 3 mei 2017.

Gerrit Jan Harmsen, Blauwe en rode jeugd: een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940, Assen, 1961.

W.L. Harthoorn, Verboden te sterven, Amsterdam, 1963.

Roel van der Heide, "Hermanus Sterringa, ferver en skilder op 'e Gordyk", de Moanne, jiergong 10, nûmer 2, febrewaris 2011, pp. 54-55.

"Hermanus Sterringa", Leeuwarder Courant (Uitbijlage), 12 februari 2004.

Geert Hetterscheid, "Huisarts met ontzettend veel energie", Het Geldersch Dagblad, 24 november 2001.

C.C. van den Heuvel en W.J.C. Tensen, Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen Register dragers Verzetsherdenkingskruis, Alphen aan den Rijn, 1985.

C.P. Hoekema, Peter Karstkarel en Ph.H. Breuker, Eekhoff en zijn werk, Leeuwarden, 1980.

Jannes Houkes en Johanna M. Welcker, "Jan Sterringa", Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 4.

Ernst Huisman en Gjalt Popma, Gorredijkster zilversmeden, Gorredijk, 1997.

Ernst Huisman en Peter Karstkarel, De Opsterlandse kunstschilder Hermanus Sterringa en zijn thuisdorp Gorredijk, Gorredijk, 2004.

Kerst Huisman, It libben fan Gerrit Roorda, Ljouwert, 1973.

Kor Hylkema, "Sterringa's bezochten Gorredijk", de Woudklank, 18 januari 2001.

"Interessante expositie in Gorredijkster Oudheidkamer",  Leeuwarder Courant, 2 november 1962.

Hans de Jong, Gorredijk in vogelvlucht, Gorredijk, 1986.

Hans de Jong, 125 jaar ijssport Gorredijk e.o., 1864-1989, Gorredijk, 1990.

Hans de Jong, " 'n Plaatsje mei 'n Praatsje: De Gorredijkster Sterringa's", de Woudklank, 15 maart 2001.

Hans de Jong, " 'n Plaatsje mei 'n Praatsje: Sterringa schilderde ... De Gorredijkster landbouwshow van 1855", de Woudklank, 16 mei 2002.

Hans de Jong, " 'n Plaatsje mei 'n Praatsje: De Sterringa's en de veehouderij", de Woudklank, 18 juli 2002.

J.J. Kalma, Naamlijst der Friese hervormde predikanten (1880-1959), Leeuwarden, 1959.

Peter Karstkarel, "Hermanus Sterringa: Gorredijkster schilder uit midden vorige eeuw", Leeuwarder Courant, 25 juli 1981.

Peter Karstkarel, "Hermanus Sterringa, verver en schilder uit de vorige eeuw", Eisma's Schildersblad 83 (1981), 796-98.

Peter Karstkarel, "Slatten in Gorredijk", Leeuwarder Courant, 27 juli 2013, p. 28.

"Kistje met onbekende inhoud bevat achterkleinkind Willem de Zwijger", Trouw, 23 februari 1998.

Kees Harkes Landmeeter, Friesche en Hollandsche versjes van den schippersfeint of Kees uit de wadkant, benevens een verhaal van ons leven op het Fransche oorlogsschip in de jaren 1812-1813, Leeuwarden, 1870.

Kornelis Harkes Landmeter, "De faem fan Goaijengahuzen, in Gordykster ferwer soe tsjin har ride, mar forlear!", De Heerenveense Koerier, 10 januari 1947.

H. Leestman, "Biej ons in d'n Achterhook", Vordense Courant, 12 december 2001.

A. van Luttikhuizen-de Vries (red.), Enkelen van de 55 miljoen, Rheden, 1985.

Mattie Mostert, "Delftse letterkundige doet historische ontdekking", Delftse Post, 20 februari 1998.

"Museum Opsterland zoekt werk van Sterringa", Drachtster Courant, 31 oktober 2001.

"Museum zoekt werk van Hermanus Sterringa", de Woudklank, 6 september 2001.

Naamlijsten van hervormde predikanten, Gouda, 1903-1950.

"Oog voor het verleden en heden", brochure Streekmuseum Opsterlân te Gorredijk; met afbeelding van schilderij van Hermanus Sterringa: een winterlandschap met schaatsers.

Annekarijn Overduin, Anita Jansen, Karin Kievit, More Van Mierevelt, Exhibition Guide Portrait factory Van Mierevelt; discover the hand of the master, Museum Het Prinsenhof Delft, Delft, 2011.

Recensies muziek Hermine Sterringa.

Recensies toneel Wiske Sterringa.

Roelf Reinders, Een harde kop en sterke benen, biografie van Geert Sterringa, Groningen, 1995.

T.A. Romein en C.H.F.H. Corbeleijn Battaerd, Naamlijst der predikanten, sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888.

Gerrit Roorda, "Ter herinnering aan: Jacob de Rook, Geert Sterringa", in: De anti-fascist, 4e kwartaal 1976.

Hartman Sannes, "De schoolmeesters van Barradeel in den loop der tijden", Franeker Courant, 1938; 22 april 1938 aflevering over het dorp Firdgum.

J.J. Spahr van der Hoek en Joh. Frieswijk, De Vlecke Gorredyck, Leeuwarden, 1981, 2de gewijzigde druk Leeuwarden, 2000. (Op de voorkant een afbeelding van een schilderij van Hermanus Sterringa dat het uitdiepen van de vaart in Gorredijk anno 1850 voorstelt).

Hylke Speerstra, De koude erfenis, verhalen van het ijs, Amsterdam, 1998.

"De Sterringa's, schildersfamilie uit Gorredijk", Museum Opsterlân, november 2003 / derde jaargang.

Studentenalmanakken.

Telefoon- en adresboeken.

"Van letterlappen en volkskunst", Leeuwarder Courant, 10 augustus 1972.

Verenigingsuitgaven.

S.D. van Veen,  Aanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst der predikanten in de Hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1892.

Joost Visser, Ben Crul, Ingrid Lutke Schipholt en Eva Nyst (red.), Witte Jassen en Bruinhemden, Nederlandse artsen in de Tweede Wereldoorlog, 2010.

"Voor Groninger raadsleden die vielen tijdens de oorlog", Dagblad van het Noorden, 6 december 2013.

"Vorden, Dokter Sterringa zal zijn witte jas missen", Contact Elna, 29 december 2001.

"Vorden, Ruim 1500 mensen namen afscheid van doktersechtpaar Sterringa", Contact Elna, 20 januari 2002.

Jeroen de Vreede, "Koninklijke grafkelder zorgt voor verrassingen", Delftse Courant, 12 maart 1998.

Jan de Vries, Het verhaal van Groningen, Groningen, 1999.

"Het vijftal zoons van Sterringa loot vrij; d' een vóór, de ander na", z.pl., z.j. [= Gorredijk, 1855].

Sander van Walsum, "Naast baan nog tijd om op kleinkinderen te passen", de Volkskrant, 16 februari 2002.

E.P. Weber, Gedenkboek van het Oranjehotel, Rotterdam, 1945, 2de druk Amsterdam, 1947, 3de druk Amstelveen, 1982.

Ruud Weijdeveld (red.), Rode hulp, de opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland 1933-1940, Groningen (Geert Sterringa stichting), 1986.

Ruud Weijdeveld, Het communistische verzet in Groningen, 1940 - 1945, Groningen, 2014.

F.P. Wesselingh en P.W. Moerdijk (red.), De fossiele schelpen van de Nederlandse kust, KNNV Uitgeverij, 2010.

"Werk van Hermanus Sterringa in Streekmuseum Opsterland", De Woudklank, 5 februari 2004.

D.M. van der Woude [pseudoniem van Douwe Miedema], "Út'e lapekoer", Leeuwarder Courant, 25 januari 1973.

G.A. Wumkes, Stads- en dorpskroniek van Friesland, I: 1700-1800; II: 1800-1900, Leeuwarden, 1930.

 

E-mail
Aanvullingen en correcties zijn welkom

Home